ಜನರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದೇ

Back to top button